Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Община погазила куп норми да узакони топ ресторант

Сряда, 24 Април 2019 14:50

Кметове и институции 15 години не виждат, че заведението, освен че е незаконно, попада в защитена територия

ВЕЛИНГРАД. Актът за узаконяване се приравнява с разрешение за строеж, но може ли община да издаде акт за узаконяване на незаконен строеж на наемател, а не на собственик, и то в публична общинска собственост и вододайна зона, където това е недопустимо? И как може въпросният имот в действителност да е почти два пъти по-голям от описания в площта в кадастъра, да навлиза в защитена територия, а в продължение на 15 години наемателят да събира приходи, а местната власт и институциите удобно да гледат на другата страна. В случая обаче не става дума и за публична общинска собственост, защото до 2008-а земята е била публична държавна собственост с решение на съда след повдигнат спор.

Парцелът не е случаен - става дума за

имот в емблематичния за велинградчани парк-езеро „Клептуза”!

Граждани и прокуратурата се облягат на законите, в които на всички поставени по-горе въпроси е даден отрицателен отговор. Двуетажният ресторант е стопанисван от известния бизнесмен, бивш общински съветник и бивш лидер на БЗНС в курорта Георги Велев. Той, както и общината, настояват, че всички законови процедури са спазени, а актът за узаконяване и въвеждането в експлоатация на двуетажния ресторант на езерото Клептуза (актовете са подписани от тогавашния и настоящ главен архитект на община Велинград Тодор Енев) е в пълен синхрон с буквата на закона. Дали е така, ще решава тепърва Административният съд. В момента казусът с прокурорски протест срещу заповед на РДНСК, с която е оставен в сила общинският акт, е на везните на Темида. Окръжната прокуратура иска да се обяви за нищожен акта за узаконяване на двуетажния ресторант и той да бъде премахнат.

Паралелно в курорта

започна подписка, инициирана от граждански комитет „Да поработим за Велинград”,

целяща връщането на статуквото и привеждане в ред на парка, който в момента прилича повече на панаир с всевъзможните бараки и павилиони, казват инициаторите.

„Някога в парк „Клептуза” се чуваше плясъкът на греблата на дървените лодки, песента на птиците и детски смях. Сега езерата се задушават от маси, сгради, бараки, наричани ресторанти, пицарии и бистра, а зад тях са пръснати боклуци, складове и кокошарници.

От любим романтичен парк „Клептуза” стана търговски обект

От 2008-а, когато държавата предостави на общината парка, до днес общинската администрация с нищо не показа, че е негов стопанин. Имаше две публични обсъждания, конкурс за нова визия на парка… И бездействие. А през 2008-а година на регулационната и на кадастралната карта няма никакви строежи в Клептуза. Паркът е чист като сълза”, казва София Ключкова, председателка на инициативния комитет.

И според нея, и според прокуратурата, тук явните нарушения са няколко, дори има данни за престъпления, чиято давност обаче е отминала. Актът за узаконяване е в пълен разрез с действащия тогава ЗУТ, който предвижда, че узаконяване на незаконен строеж може да иска само собственик или лице, на което е отстъпено право на строеж. Няма данни дори, че Велев е подал заявление, за да започне процедурата по узаконяването, а арх. Енев твърди, че процедурата започнала след молба на Велев до общината.

Освен това

актът за узаконяване е издаден във вододайна зона, в която се намира карстов извор Клептуз

с дебит между 500 ш 600 л в секунда, който се ползва за питейно-битови нужди. А чл. 226 (2) от отменения, но тогава действащ ЗУТ е с категорична забрана за каквото и да било строителство в такива зони. Наистина, ВКТВ-Велинград е получила разрешително за водоползване през декември 2003-а, след като месец по-рано е задействала процедурата пред Басейнова дирекция, но след това общината не е направила нищо, за да защити обществения интерес, възмущава се София Ключкова.

Въпросните акт за узаконяване и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж са от октомври 2003-а и там община Велинград категорично е упомената като собственик. И това е така, след като имотът бил актуван като публична общинска собственост през 2008-а със заповед на областния управител (актът за държавна собственост на парк „Клептуза” и намиращият се в него павилион-ресторант е на Велинградския народен съвет и е от 1949-а и с него владението е предадено на Градския народен съвет). През 1962-а е построен ресторант „Клептуза”, който включва в себе си павилион-ресторанта и

до 1989-а се стопанисва от Обществено хранене

Година по-рано, с решение на ОбНС, търговският комплекс е предаден на ловно стопанство „Чепино”, а през 1997-а, със заповед на кмета, търговският комплекс бил иззет от горските, но те спечелили делото в съда. През февруари 2001-а Велев сключил договор с горското стопанство „Велинград” за наем „с оглед опазване имуществото на стопанството до провеждането на нов търг” (през ноември 2000-а имало търг, а спечелилите участници отказали да сключат договор). Междувременно за същия ресторант и при същите условия през април 2001-а бил сключен договор с Мария Кавърджикова като представител на „Алма 98”, без да е разтрогнат първият договор с Велев. През април 2003-а общински специалисти констатирали незаконен строеж - реконструкция и модернизация с пристройки, включително железобетонни, към съществуващия ресторант.

Ресторантът е навлязъл в защитена територия

Има разминаване в местоположението на ресторанта между геодезичното заснемане, използвано за издаване на скица с виза през 2003-а, на данните на кадастралната карта на Велинград, одобрена през 2018-а, на техническия чертеж на фирма „Геобиб” от една страна и на сателитните снимки от друга. Така например от справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (всеки може да си я направи на сайта на агенцията) се вижда, че сградата на ресторанта на ул. „Д-р Дошкинов” попада изцяло в публична общинска собственост. Което е нормално, защото са ползвани данните, подадени от общината.

Но и там обаче ясно се виждат разминаванията на скицата на сградата № 15-923606

(заснета и очертана през декември 2018-а) на поземлен имот с идентификатор 10450.503.1304 с реалните очертания на сградата от сателитната снимка - все едно от общинската земя сградата е направила салто мортале и се е изместила почти наполовина в защитена територия „Клептуза”. За това реално местоположение, видимо със сателитна снимка и наслагване на кадастъра, съобщават в писмо от 26 ноември 2018-а и от Регионалната дирекция на околната среда и водите в Пазарджик.

На практика има и друга интересна подробност.

Сградата не би трябвало да се побере в квадратурата от документите

И в акта за узаконяване на незаконния строеж, и в скиците на сградата и на поземления имот се визират по-малки застроени площи за двете (съответно 354 кв.м и 476 кв.м.) Съответно и в Агенцията по кадастър въпросната сграда е със застроена площ от 454 кв.м (иначе тя е двуетажна). В акта за узаконяване от 16 октомври 2003-а и в удостоверението за въвеждане в експлоатация на строеж „Ресторант „Езерото Клептуза” от 31 октомври 2003-а обаче фиксираната застроена площ е 600 кв.м, а разгърнатата е 945 кв.м, като се удостоверява, че „строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, акта за узаконяване на главния архитект, конструктивната експертиза на инж. Славка Содева и изискванията за строежите съгласно ЗУТ.

Сега Окръжната прокуратура в Пазарджик е поискала от РДНСК обявяването на нищожността на издадените от главния архитект на община Велинград актове. От дирекцията за национален строителен контрол са отговорили чисто формално. Че даден административен акт се определя като нищожен, ако е налице някакъв съществен порок, а след като е издаден от компетентен орган, съдържанието му съответства на целта на закона, спазени са производството и формата при издаването му, няма нарушаване на повелителни норми и конституционни права. И не са открили нито една от изброените предпоставки в настоящия случай.

„Вината през тези години е и на общината, но и на контролните институции, които не се самосезират

Очакванията ни бяха този парк да свързва езерата и гората, а не пицариите. И така да привлече повече туристи. Още през 2001-а Общинският съвет гласува построяване на търговски обект, за да няма маси, павилиони и стоки по тревата, а през 2019-а все още не е завършен този исторически обект. През това време Агенцията по кадастъра въвежда улици в парковете, а от общината в отговор на нашите писма не правят нищо. Нищо, че има цял отдел „Общинска собственост”, явно там нямат регистри и не правят инвентаризации на сградите и ресторантите върху нейната земя. Може да звучи малко силно, но е самата истина - община Велинград саботира интересите на своите граждани по отношение на парк „Клептуза”. Чакаме кмета г-н Коев и Общинският съвет да застанат с лице към Клептуза и към гражданите. Защото това богатство е на гражданите и чиновниците трябва да го пазят”, добавя г-жа Ключкова.

„Знаме”