Четвъртък, 27 Февруари 2020

Времето

giweather joomla moduleДо декември: Електронен регистър за болнични

Сряда, 15 Януари 2014 02:00
Платено майчинство за осиновители на деца от 2 до 5 години
От Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Пазарджик разясниха за читателите на "Знаме" новите моменти в краткосрочните плащания през 2014-а.
Един от най-съществените е, че от 1 януари се въвежда нов вид отпуск - този при
пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст
Той е за период от 365 календарни дни, считано от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5-годишната възраст. Детето трябва да е навършило 2 години към датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване.
Въпросният отпуск може да се ползва от осиновителка или от осиновител, който сам е осиновил дете. Когато случаят е на съпрузи, през първите 6 месеца го ползва жената, а след това може и бащата. Възможно е да се вземе
наведнъж или за избрани периоди в рамките на 365-дневния срок
В Кодекса за социално осигуряване (КСО) се създава член 53а, който регламентира обезщетението, на което имат право осиновителите на деца между 2 и 4 години. Размерът му се определя, както в общия случай. А право да го получава дават 12 месеца осигурителен стаж като осигурено лице за общо заболяване и майчинство. Обезщетението се отпуска за период от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.
Не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, ако посещава детско заведение, ясла, училище. Или когато се прекрати отпускът за пълно осигуряване заради отнемане или ограничаване на родителските права,
настаняване на детето за отглеждане при роднини, близки или в приемно семейство
или когато се отглежда от лице, включени в програми за подкрепа на майчинството.
Самоосигуряващите се осиновители също имат право на такова обезщетение. През периода, за който им е отпуснато, не трябва да продължават да упражняват дейност.
В предстоящите за приемане и обнародване нормативи се предвижда осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014-а, да има право на парично обезщетение за остатъка до 365-те дни, считано от датата на предаване на детето за осиновяване.
С промените осиновяването на дете между 2 и 5 години става нов осигурителен риск, наред с болничните, майчинството, безработицата и пенсиите.
Друг нов момент касае бъдещите майки. Периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения при бременност и раждане с начало на отпуска след 31 декември 2013-а,
се намалява от 24 на 18 календарни месеца
През 2014-а паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по член 53, алинеи 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 310 става 340 лева. Тези пари се изплащат през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане. Право на тях имат майката, бащата, осиновител или друго лице, поело отглеждането.
Тази година НОИ трябва да създаде и да поддържа електронен регистър на болничните листове и решения по обжалването им. Това трябва да стане до 1 декември. След тази дата изпълнителите на медицинска помощ ще подават болничните по електронен път. Дотогава ще се ползва старият ред. Служителите ги носят на осигурителя, а той ги представя, заедно с придружаващите ги документи, в съответното териториално поделение на института.
Еднократната помощ при смърт на осигурено лице запазва миналогодишния си размер - 540 лева.

Мина ГЕОРГИЕВА