Сряда, 19 Февруари 2020

Времето

giweather joomla moduleБюджет ‘2020 на община Панагюрище бе одобрен единодушно

Петък, 14 Февруари 2020 14:34

На редовното си заседание вчера Общинският съвет прие бюджета на община Панагюрище за 2020 година. Проекта представи Цветана Якова - началничкка на отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Тазгодишната финансова рамка е 24 милиона 362 хиляди и 834 лева, от които за държавни дейности 12 милиона 300 хиляди и 328 лева, за местни дейности - 11 милиона 157 хиляди и 552 лева, за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи - 904 хиляди и 954 лева.

Бюджет ‘2020 бе приет с пълно единодушие. Председателите на постоянните комисии в ОбС се обединиха около мнението, че той е реалистичен и изпълним, с балансирана капиталова програма в различните сфери за въздействие и последователен за изпълнение на управленската визия за напредък във всички местни секторни политики.

Преди да бъде внесен за гласуване от Общински съвет, всички комисии разгледаха обстойно проектобюджета на свои заседания и подробно обсъдиха всички възникнали въпроси.

„Бюджетът е изпълним, гарантира финансовата сигурност и независимост на община Панагюрище”, подчерта председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика Христо Шиндаров.

Всички сфери, по които работи постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт са напълно гарантирани и обезпечени финансово и организационно, заяви и нейният председател Томи Наплатанов.

Председателката на комисията по териториално и селищно устройство Радка Кроснарова подчерта, че тази година продължава реализацията на проектите по ОП „Региони в растеж”. „Няколко публични сгради ще бъдат обновени, ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност.

Заради голямата обществена значимост на този документ и начина на разпределение на средствата, резюме представи и председателката на комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство Цветанка Богоева. Тя съобщи за заложени подобрения в туризма, мероприятия и средства за подобряване дейността на ОП “Чистота” и разширяване на съществуващата инфраструктура за третиране на отпадъците.

Приоритетите на общинското ръководство през 2020 година са насочени към:

Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на община Панагюрище.

Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ - многофамилни жилищни сгради - обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в Центъра за работа с деца на улицата - нова социална услуга.

Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране - спортна инфраструктура, културна инфрастуктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.

Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината.

Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност - обзавеждане и оборудване на общинска сграда за домашен социален патронаж и детска млечна кухня,осигуряване на лична помощ за хората с увреждания с цел подкрепа за независим живот, увеличаване на средствата за насърчаване на раждаемостта, реализиране на годишна програма за профилактика на здравето за всички ученици 5 - 7 клас в общинските училища.

Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, подобряване на условията за отдих на ученическия лагер, дофинансиране на маломерните паралелки.

Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център с развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани информационни системи.

Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих за всички и финансиране на спортните клубове.

Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище.

(Зн)