Регионът

И в община Септември се повишава такса ”Смет”

  25.10.2021 16:38             
И в община Септември се повишава такса ”Смет”

Общинската администрация в Септември ше проведе обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за депониране, обезвреждане и други дейности свързани с битовите отпадъци през 2022 година и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за територията на община Септември. Обсъждането ще се проведе от 13.30 часа на 15 ноември 2021 г. в НЧ "Отец Паисий 1910" гр. Септември (Киното).

Обосновката, посочена в доклада на Иванка Вощанска, зам.-кмет по икономическите въпроси, е, че предвид значително по-високите разходи през тази година (2021) спрямо предишни години, поради новите по-високи такси, които вече трябва да се заплащат ежемесечно към инсталацията за сепариране и обезвреждане на битови отпадъци в с. Алеко Константиново, община Пазарджик, въведени с актове на Европейския съюз, се налага увеличаване размера на ТБО за територията на Община Септември. Опитът от 2021 г. показва, че досегашния налог не е достатъчен, за да бъдат покривни тези разходи за трите компонента на ТБО. На следващо място, не без значение е обстоятелството, че в Община Септември такса битови отпадъци не е увеличавана от 2009 г., а въведената с правото на ЕС изцяло нова политика за управление на отпадъците налагат допълнителни разходи, които да влязат в определянето на новата ТБО, за да бъде спазен принципът за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, залегнал в ЗМДТ. По този повод, за да се избегнат всякакви спекулации ще бъде проведено обществено обсъждане, на което всеки може да дойде, да вземе участие, да изрази становище и да даде предложение.

Повече информация относно предлаганите промени може да се види сайта на общината https://www.septemvri.org/.

(Зн)


Свързани