Пазарджик

Приеха бюджета на Община Пазарджик за настоящата година

  12.04.2022 16:09             
Приеха бюджета на Община Пазарджик за настоящата година

ПАЗАРДЖИК. Днес на извънредна сесия Общинският съвет прие бюджета на Община Пазарджик за финансиране на дейностите през 2022 г. - държавно делегирани и общински. „За“ гласуваха 27 съветници, петима бяха „против”, а двама се въздържаха. По време на дебатите кметът Тодор Попов заяви, че има изгледи догодина данъците да бъдат намалени - след изпълнението на проекта за алтернативни енергийни източници (Соларния парк) и възможностите, които предоставя Плана за възстановяване и развитие. Подобно намаление ще постави Пазарджик отново на иноваторската карта на България, смята кметът. 

Общият план е за 122 млн. лв. (при 132 млн.лв. за 2021 г.), както стана ясно на общественото обсъждане на бюджета.

Общата рамка на Бюджет-2022 е 122 207 137 лв.,

в която влизат бюджет за държавни дейности от 78 675 770 лв., 793 000 лева бюджет за дофинансиране на държавни дейности и 42 738 367лева бюджет за местни дейности.

Заложената бюджетна прогноза за собствените приходи е 41 804 000 лв., от които 17 227 000 лева данъчни приходи, и 24 577 000 лева неданъчни приходи. В Плана за собствените приходи за 2022 г. са увеличени спрямо отчета за 2021 г. приходите за данък недвижими имоти с 800 000 лв., данък МПС – с 3 000 000 лв. и такса битови отпадъци – с 6 000 000 лв.  Планираните разходи са в размер на 43 500 000 лв., общата изравнителна субсидия – 7 700 000 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи и зимно поддържане – 2 800 000 лв.

От Централния бюджет се чакат 82 119 443 лв., в това число: обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейности - 71 636 343  лв., обща изравнителна субсидия, предназначена за допълване разходите за местни дейности - 7 707 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища - 259 400 лв., и целева субсидия за капиталови разходи - 2 516 400 лв. 

Временните безлихвени заеми между бюджет, средства от ЕС и чужди средства са в размер на 3 339 030 лева от Европейските фондове и програми. В графата „Операции с финансови активи и пасиви“ (те са в размер на 7 228 896 лв.) влизат погашения по банков заем (3 415 927 лв.), отчисления по чл. 60 и чл. 64 по Закона за управление на отпадъците (1 297 026 лв.), средства и плащания от/за СЕС (455 943 лв.), погасяване безлихвен заем от  МФ (2 000 000 лв.) и трансфери от Министерство на културата за Драматичен театър „К. Величков“ (60 000 лв.).

Преходният остатък е в размер на 2 173 560 лв., в това число 1 650 233 лв. държавни дейности и 523 327 лв. местни дейности.

Кметът Тодор Попов заяви, че „това е бюджет, който обезпечава всички публични дейности на общината“. И че

в него има и акцент на това, което е приоритет в този мандат – инфраструктура, образование и спорт

„Приемайки тази бюджетна рамка, считам, че ще надградим това, което сме направили – всички важни дейности, свързани с предоставянето на услуги в социалната сфера, обезпечаването на всички административни дейности, свързаните с поддържане на паркове и градини, за пътни ремонти, за култура и образование. Ще има повече средства за учителите, заплатите се вдигат. Ще има нова детска градина през тази година – в Главиница. Ще предложим на вашето внимание и механизмът, по който ще освобождаваме от данъци семействата с деца, които имат постижения в сферата на изкуствата и образованието. Тази бюджетна рамка отсега ви казвам, че ще бъде различна, защото предстои и актуализация на държавния бюджет, както и корекции, свързани с проекти, за които общината ще може да кандидатства през годината”, каза кметът. А по отношение на местните данъци заяви: "Можем да мислим догодина за намаляване на данъчната тежест при всички тези инвестиции, които ще направим в алтернативни енергийни източници и възможностите, които ни дава Плана за възстановяване и развитие."

На свой ред общинският съветник Бойка Маринска попита кмета защо в капиталовите разходи не вижда инвестиции в раздел „Култура, а там фигурират Спортната зала и басейна. Кметът Попов отговори, че двата спортни обекта са преходни от миналата година, а ремонтите на Младежкия дом и читалище „Виделина” ще се реализират от Общата издръжка.

На предложената рамка заложените в плана приходи за собствените дейности, които са основният приход на общината за осъществяване политиката и

изглеждат нереални и фантастични,

заяви общинският съветник Евтим Янев. Плана за собствените приходи за 2022 г. e за 41 800 000 лв. , като за да се получи тази цифра са увеличени от отчета за 2021 г. приходите за данък недвижими имоти с 800 000 лв. , данък автомобили – с 3 000 000 лв. и такса битови отпадъци – с 6 000 000 лв. , които естествено няма как да се реализират при действащите равнища на облагане.  Планираните разходи са в размер на 43 500 000 лв. , като те също се формират от реалните собствени приходи , които най вероятно ще бъдат пак около 30 000 000 лв. , общата изравнителна субсидия – 7 700 000 лв. и целевата субссидия за капиталови разходи и зимно поддържане – 2 800 000 лв. Общо около 41 000 000 лв. Само че тази година сме планирали и възстановяване на заеми в размер на 5 415 000 лв. и изплащане на отчисления към РИОСВ в размер на 1 300 000 лв.  Освен това в сметката ни към РИОСВ са останали само 2 500 000 лв. , като за там община Пазарджик дължи отчисления за старото депо за отпадъци – 3 000 000 лв.  минус 1 300 000 лв. е равно на1 700 000 лв., за които има заведени дела и влизащи в сила постановления и от частта на общината за регионалното депо Пазарджик – 6 000 000 лв. За съжаление обаче не се забелязва никакъв стремеж за редуциране на разходите на общината.

Не е задоволителен и обема на планираните постъпления от управление на собствеността на Общината

- синя зона, паркинги, разрешения за поставяне, тротоарно право , наеми , услуги -  и от концесиите, които общо са в размер на 1 850 000 лв. В същото време отчитаме за 2021 г. несъбрани 900 000 лв. от наеми и концесии. И последно, политиката на общината по отношение капиталовите разходи, планирани за 2022 г., са  в общ размер на 7 200 000 лв. от които 2 500 000 лв. целева субсидия от ЦБ и  4 500 000 лв. преходни от 2021 г. обекти. Заложено е изпълнението на ВиК мрежата по 4 улици от целевата субсидия за 2022 г. , но няма средства за изпълнение на пътната настилка след изграждане на водопроводната мрежа. На публичното обсъждане на бюджета стана ясно , че пътната част на същите улици ще се финансира с очакваният и гласуван заем от Общински съвет в размер на 3 000 000 лв., които обаче още не е договорен. В този случай е учудващо, че започна изграждането на една от улиците –  бул. „Стефан Караджа“, именно от пътната част, за която няма финансиране и не е предвидена в плана за капиталовите разходи. Подобен начин на планиране и изпълнение не води до прозрачност и яснота по строителната програма на общината за годината“, заяви Евтим Янев.

Кметът Попов поздрави Янев, че е единственият съветник, който идва на общественото обсъждане на бюджета в последните 15 години. „Нека не заравяме, че бюджетът е една прогноза. През 2021-а започнахме с бюджет от 160 млн. лв., ако не се лъжа, а свършихме на 122 млн. лв. Сега почваме със 122 млн. лв. и според мен, ще свършим на доста повече.

Не забравяйте, че това са трудни години – държави спряха, бизнеси фалираха, а в Община Пазарджик не спря да се работи през тези две години

Всичко това е инвестиция в нашия град. Да, имаме проблем със събираемостта, защото такива са времената, но въпреки всичко общината се справи много добре. Брутният вътрешен продукт на Пазарджик надхвърли тази в Плевен и доближава Русе, който е град с над 100 хиляди души население. Пазарджик се развива изключително добре. В Острова в събота имаше 5 хиляди души. Сега ще направим още една копка на ново общежитие в Добровница. Тук безработица няма. Моят екип работи не по устав, а по устав на устава! Ние сме най-проверяваните! И дори и с Пловдив да се сравняваме, което е нереално, защото това е много голям град, ще Ви кажа- в Пловдив нямат зоологическа градина, нямат и открит плувен басейн”, допълни кметът Попов. И допълни, че не приема критики, че за култура не се дават пари и обеща подробна справка за издръжката на Ансамбъл „Пазарджик”, Симфоничния оркестър, танцови и певчески състави, читалищата, музеите и галериите.

Председателят на ОбС Хари Харалампиев пък на свой ред заяви: „ Няма град в България, която да дава 7 литературни награди.

Престанете да се хващате за кобура, когато става въпрос за култура и спорт!

Не гледайте като далтонисти! Виждайте пъстрите страни на живота в Пазарджик!”. Той пръв поздрави днешната рожденичка в пленарна зала - Лиляна Мърхова-Присадникова от групата на БСП.

В група "Жилищно тсроителство, БКС и околна среда" се отчитат разходите за улично осветление , ВиК, ремонт на улична мрежа, озеленяване, организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка - планираните средства са в размер на 22 199 105 лв.

Предвидените разходи в сектор “Образование“ са 57 299 564 лв., и са с най-голям дял от общия бюджет на общината представляващи 46,89 %, от тях за делегирани държавни дейности (56 369 564 лв.). В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2022 г., в това число и текущите ремонти. За дофинансиране на функцията са предвидени разходи в размер на 150 000 лв. За местни дейности разходите са в размер 780 000 лв., от които 410 000 лв. – частично за разходи за издръжка на Детски градини, ОДК, ЦПЛР и 370 000 лв. за заплати и издръжка на Младежкия дом. Планирани за здравеопазване са 2 165 201 лв. В сектор „Култура“ са предвидени 5 295 460 лв., а за “Физкултура и спорт“ -  9 322 300 лв., като субсидиите за спортните клубове са в размер на 3 800 000 лв., капиталовите разходи са 3 152 300 лв., а за заплати и издръжка на спортните бази са предвидени 2 370 000 лв. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени 13 368 081 лв.       

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ВЪЗРАСТНА ЖЕНА ТЪРСИ ЖЕНА, КОЯТО ДА ЖИВЕЕ С НЕЯ БЕЗ НАЕМ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ. 0884 223 113

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118
Всички