Други

В Стрелча ще има Център за жертви на домашно насилие „Не си сама“

  27.06.2022 07:15             
В Стрелча ще има Център за жертви на домашно насилие „Не си сама“

Община Стрелча ще реализира още един социален проект по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по програма Правосъдие, BGJUSTICE – 4.002 „Малка гарантова схема О4“. Става дума за проекта „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“. Бенефициент е Сдружение „Съюз за България“, а партньори са Община Стрелча, Мулти Левъл Консултинг, Supras (Норвегия). Бюджет възлиза на 390 594,20 лева, като финансирането на 100 процента е от Норвежки финансов механизъм).

Проектът е насочен към разработване на пилотна услуга във връзка с домашното насилие и насилието, основано на полов признак, както и към създаването на център за

подкрепа, предоставяне на консултации и информация

„Не си сама“. Центърът ще бъде в Стрелча.

Важен елемент за постигане целите на проекта и за предоставяне на местни услуги „по мярка“ са планираните проучвания и анализи в десет общини, които ще бъдат избрани от Южен централен район, включително в община Стрелча. Проучванията и анализите ще са в две основни направления: уязвими групи - жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, с акцент върху ромската общност и съществуващ капацитет на подкрепящите специалисти.

На база получените резултати и изводи ще се разработят 10 индивидуални обучителни програми, насочени към специалистите от десетте избрани общини. След преминаване през обученията,

80 подкрепящи специалисти от Южен централен район

ще повишат капацитета си и ще бъдат готови да оказват подкрепа на уязвимите групи в своите населени места. Пилотно това ще бъде представено в рамките на изпълнение на проекта с новия център „Не си сама“ в Стрелча.

Основна дейност по проекта ще е именно създаването на този център за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, включително от ромската общност в общината. Пилотният център ще функционира на територията на Стрелча в рамките на 9 месеца след приключване обучението на специалистите от общината, както и след приключване на проекта.

Целта на пилотния център е достигане до самите групи в общността чрез следните примерни дейности: информиране за

правата на жертвите на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак

консултиране за рискове и фактори, които водят до домашно насилие и насилие, основано на полов признак; пряко консултиране на жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак /включително осигуряване на възможност за анонимно консултиране/; информиране на/ координация между оправомощените институции и професионални организации при работа по случай; консултиране на близки и роднини, жертви на насилие и др.

Създаването на новия пилотен център в рамките на проекта към община Стрелча е надграждане на дейността на местната власт по отношение на социалните мерки. Проектът предвижда обзавеждане на пилотния център в Стрелча и откриване на две работни места, а специалистите, които ще бъдат назначени ще преминат през предварително обучение и след това ще бъдат назначени до финализиране на проекта.

(Зн)


Свързани