Пазарджик

250 лева еднократна помощ за осмокласници

  30.07.2020 14:24             
250 лева еднократна помощ за осмокласници

От 24.07.2020 г. в дирекции "Социално подпомагане" (ДСП) се подават заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 г. Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл.12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

Семейните помощи за деца се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в ДСП по настоящ адрес – лично, като към заявлението-декларация се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като е необходимо заявление-декларацията да е в оригинал и по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Към заявление-декларацията, следва да се приложат и следните удостоверителни документи: удостоверение за брутни месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца на подаване; удостоверение от съответното училище, че детето е записано в VІІІ клас; медицински протокол от ЛКК, ако детето по здравословни причини не може да  започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020-2021 г.

Помощта се отпуска, при условие, че средномесечният доход на член от семейството (към датата на подаване на заявлението) е по-нисък или равен на 450,00 лв. Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за деца: с трайни увреждания; с един жив родител и настанени в семейства на роднини, близки или приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението-декларация се подава след записване на детето в осми клас, но не no-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020/2021 година.

Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище, като ще се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен, но детето не бъде записано за втория учебен срок или в рамките на месец е отсъствало 5 учебни часа, за които няма уважителни причини семейството трябва да възстанови средствата.

Към 30.07.2020 г. в ДСП в област Пазарджик са приети 26 бр. заявления-декларации по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, които са в процес на обработка.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички