Пазарджик

Началникът на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова: Училищата са готови да реагират адекватно срещу COVID-19

  15.09.2020 06:09             
Началникът на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова: Училищата са готови да реагират адекватно срещу COVID-19

Ще предлагат и допълнително образование на ученици, пропуснали занятия поради здравословни причини

26 960 ученици ще пристъпят училищния праг, от тях 3900 са първокласници

Разговаряме с началника на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова в навечерието на новата учебна година.

- Г-жо Кайтазова, този 15 септември ще е по-различен от всички останали досега. Как ще започне първият учебен ден в областта?

- Безспорно е - очаква ни едно различно начало на учебната година. Организацията на нейния първи учебен ден ще бъде съобразена с необичайната ситуация, в която се намираме, и с препоръките, отправени към всички образователни институции. За да имат своя специален, тържествен първи учебен ден, в училищните дворове ще съберат само учениците от І, V, VІІІ клас, т.е. от първия клас на съответния образователен етап. За учениците от другите класове всяко училище е създало своя организация по посрещането им, например – всеки клас в класната си стая. При по-малък брой ученици в училището е възможно всички да се съберат в училищния двор при спазване на определени изисквания. Традицията учениците да бъдат посрещани в училище от своите учители няма да бъде нарушена, но посрещането ще бъде по-различно.

- Какви предизвикателства вещае COVID-19 за учебния процес и какви ще са противоепидемичните мерки? Очаквате ли проблеми със спазването им?

- Предизвикателство е самото разпространение на COVID-19и произтичащите от това последици. Затова идните месеци ще изискват повече усилия в търсене на баланс между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да не прекъсва обучението на учениците, работата на всички специалисти в системата на образованието. Стремежът е училищата да бъдат максимално безрискова среда, което е свързано с препоръчаните, синхронизирани между министерството на образованието и науката и министерството на здравеопазването, мерки – за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за осигуряване на възможности за обучение на ученици от рисковите в здравословно отношение групи и др. Алгоритми за дезинфекция, варианти на училищни стратегии за невзаимодействие между учениците от различни паралелки или класове, тематични здравни беседи, информационни материали и кампании, в т. ч. и сред родителите, намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация в училище – това са само част от предвижданите и подробно описани насоки за работа. Важно е да се знае, че при установяване на наличие на един или повече симптоми при ученик или възрастен, училищата разполагат с ясно разписани последователни действия (задължителни здравни протоколи за поведение), така че да не се излагат на риск останалите ученици и персоналът в училището. Спазването на противоепидемичните мерки зависи от личната отговорност и съзнание на всеки от нас, както и от осъществявания контрол в това отношение.

- Родители питат ще има ли предпазни маски и шлемове и в кои класове?

- Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на училищната сграда, в класните стаи и другите учебни помещения от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка, в училищните автобуси. Могат да не носят маски в общи помещения учениците с астма, което се удостоверява от личния лекар.

- Кои варианти в хода на обучението на учениците предвижда образователното министерство?

- Освен желаната от по-голямата част от учителите и учениците при настоящата епидемиологична обстановка присъствена форма на обучение е възможно и дистанционно обучение в електронна среда, както и прилагане на всички възможности, които определя нормативната уредба по отношение и на другите форми на обучение (индивидуална, самостоятелна, дистанционна, задочна). На свои заседания педагогическите съвети са обсъдили и приели собствен списък от приложими за тях логически и организационно свързани мерки. Ситуацията на непредвидимост на разпространението на  COVID-19 изисква от училищата готовност за своевременна и адекватна реакция, динамично планиране за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние. Това предполага да е избрана електронна платформа, да са осигурени електронни устройства, а при възникнала необходимост – и на заместващ учител. При осъществяването на обучение от разстояние в електронна среда резултатите от обучението на учениците ще бъдат оценявани, ще бъдат отразявани отсъствията на учениците, които не се включват в провежданото по този начин обучение. В тази връзка една от задачите на училищата е осигуряването на допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. поради карантиниране. Очертаните аспекти на училищна готовност, както и варианти на обучение ще бъдат обстойно разяснени на родителите на учениците на родителски срещи още в началото на учебната година. Сега се приеха и промени в Закона за предучилищното и училищно образование. Някои от тях са задължителното обхващане на четиригодишните деца в детските градини от учебната 2023-2024 година, възможността ученик да има правото да се обучава повече от 30 дни онлайн при риск за живота и здравето му или при такъв риск за член на неговото семейство на същия адрес, както и по искане на семейството и с решение на РУО.

- Каква е нагласата у директори и учители за начина на обучение през новата учебна година?

- С удовлетворение мога да споделя, че нагласата на директорите и учителите от област Пазарджик относно начина на обучение през новата учебна година е за справяне с всеки начин, който се налага да бъде приложен по обективни причини, свързани с промяна в епидемиологичната обстановка. Образователната система, в т. ч. на територията на областта, показа, че бързо може да се реорганизира, да посреща предизвикателствата, като търси решения, да преодолява трудности в името на децата и учениците, на тяхното обучение и възпитание.

- Колко са учениците в областта тази година?

- В училищата от област Пазарджик през новата 2020-2021 учебна година ще бъдат обучавани приблизително 26 960 ученици, от които около 3900 - първокласници.  Образователен процес ще се провежда в 110 училища, от които 12 начални, 56 основни, 5 обединени, 17 средни, 15 професионални гимназии, 3 профилирани гимназии, 2 специализирани училища. Общият брой ученици за настоящата учебна година е съотносим с този през предходните две учебни години. Посочването на приблизителен брой ученици към настоящия момент не бива да изненадва, защото до началото на учебната година се наблюдава тяхното по-активно движение, което логично се отразява на общия им брой.

Както на национално, така и на областно ниво приоритет е обхващането в образователната система на всички подлежащи на задължително обучение ученици. За целта се предприеха (през летните месеци) и ще се предприемат мерки за компенсиране на дефицити при ученици, които не са или са били частично обхванати в обучение от разстояние в електронна среда,  както и  дефицити в резултат от неприсъственото обучение. Изключително важно е за всички деца и ученици да бъде осигурена необходимата обща и допълнителна подкрепа и в хода на новата учебна година, като се потърси пълно съответствие с реалните им индивидуални потребности.

- Готови ли са училищата за първия учебен ден?

- Като се има предвид, че сме в началото на една учебна година, която започва при съществуваща пандемична обстановка, въпросът за готовността на училищата за нея засяга от една страна обичайната готовност (осигуряване на задължителната училищна документация за началото на учебната година, доставяне на безплатните учебници за учениците от I до VII клас и на познавателните книжки за 5 и 6-годишните деца, предприемане на необходимите действия по осигуряване на предстоящия отоплителен сезон и др.), която вече е факт, и от друга – изпълнението на насоките от министерството на образованието и науката за училищно образование в условията на COVID-19. И двата аспекта на готовността са от изключителна важност за всички – ученици, учители, директори, родители. Комуникацията на регионалното управление с училищните ръководства е активна и има основание да се твърди, че  училищата са в готовност да посрещнат и обучават своите ученици. Към момента в РУО-Пазарджик не е постъпила информация за възникнали или очаквани проблеми.

- Къде продължават ремонтите? Те ще попречат ли на нормалния учебен процес?

- Училищните ръководства са създали организация за осъществяване на наложителни ремонтни дейности. Текущите и частичните ремонти са приключили към настоящия момент. Тези, които ще продължат и след първия учебен ден, са с по-дълъг срок за изпълнение, но е създадена необходимата организация, така че да не се допуснат обстоятелства, възпрепятстващи провеждането на образователния процес. Това са ремонтни дейности в държавни училища по ОП „Региони в растеж“. Затворена е детската градина в град Стрелча, но общинската администрация има ангажимента да намери възможности за организиране на дейността в други помещения с цел обхващане на децата в задължителна предучилищна възраст.

- В областта имаше свободни места за учители. Има ли опасност училищата да останат без квалифицирани преподаватели?

- Към настоящия момент няма данни за недостиг на педагогически специалисти за обезпечаването на образователния процес. В РУО се поддържа и банка кадри, в която предвид COVID-19 фигурират и пенсионирани учители, и студенти. Преди началото на всяка учебна се обявяват повече работни места отколкото в хода й. Това е логично и е следствие от обективни обстоятелства – уточняване на броя на учениците и на паралелките, на потребностите от педагогически специалисти в образователните институции. Знаете, че РУО-Пазарджик поддържа електронен регистър за свободните работни места в училищата и в детските градини в област Пазарджик. Търсенето на специалисти за съответните свободни позиции се обявява от директорите на училищата, а  Регионалното управление на образованието дава възможност за широк достъп до тази информация, което е улеснение за кандидатстващите за работа и за работодателите в системата на образованието.

- Какво добро очаквате през новата учебна година?

- На първо място очаквам да излезем възможно най-безболезнено от пандемичната обстановка, като запазим здравето си. Затова очаквам проява на разум и отговорно отношение от всички – ученици, учители, родители, запазване на спокойствие и стриктно спазване на мерките. За целта училищата ще осъществяват и необходимата психологическа подкрепа, за да се осигури функционирането на образователните институции и правото на учениците на образование. Ако успеем в това, то ще очаквам повишаване на резултатите от обучението на учениците като отражение на реално придобити от тях знания, умения, компетентности.

- Какво ще пожелаете на учениците и колегите си?

- Всички пожелания, които отправям към учениците и колегите, са свързани с изконните човешки и национални ценности и потребността от тях в нашето съвремие. Нека има здраве, стремеж към знание, воля за преодоляване на трудностите, вяра, че всички заедно, с любов и търпение, с отговорност и всеотдайност ще съхраним училището като храм на знанието и духовността!

Пенка МИХАЙЛОВА


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева,  № 0072690,  рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик,  е изгубено и е невалидно.

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева, № 0072690, рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик, е изгубено и е невалидно.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ  МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО  КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АС

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АСФАЛТОВ ПЪТ- 300 М., ОТСТОЯНИЕ ДО СЕЛОТО-2 КМ.,ТЕЛ. 0878 677 144.
Всички