Регионът

Как ще протече рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци

  06.02.2021 11:57             
Как ще протече рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци

ВЕЛИНГРАД. Общината е на път да реши проблема със замърсяването, а проектът „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност Реповица, община Велинград" бе задължителен. Сега станахме свидетели на първата копка и на встъпителната пресконференция, а ефектът от изпълнението ще се усети много скоро, категорични са от общинската администрация Да припомним, че

в началото на юни миналата година бе подписан договорът,

съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 846 137.88 лева, от които 3 269 217.20 лева, са от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 576 920.68 лева национално съфинансиране от републиканския бюджет.

Депото за отпадъци е от 1978 г. и не отговаря на изискванията на нормативната база. Изградено е в дълбоко дере, вливащо се в река Чепинска, не е оградено, а боклукът прелива от предвидената за него площ от 43 751 кв. м.

Средната дебелина на натрупаните отпадъци в най-дълбоката част на дерето е около 40 м,

а наклонът е 50-градусов, стана ясно вчера. Затова и изпълнението на настоящия проект е насочено към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2014 – 2020г.) и „Регионалната програма за управление на отпадъците на регион-Пазарджик – 2016-2020г“.

Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа рекултивация и биологична рекултивация. Техническата рекултивация ще включва: пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система. Биологичната рекултивация ще включва

облагородяване на терена чрез затревяване с тревни растителни видове, съответстващи на района

Площта, предвидена за рекултивиране, е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Сега там ще се изградят повърхносттни канавки за улавяне на атмосферните води

Със закриването и рекултивацията ще се постигне устойчиво управление на битовите отпадъци, а тази инвестиция е задължителна, категоричен е кметът д-р Коев. По този начин, община Велинград ще подобри качеството на околната среда за жителите в община Велинград чрез намаляване на свързаните вредни емисии в околната среда, резултат от депонираните отпадъци. Освен максималното ограничаване на  неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и намаляване на вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха, проектът ще допринесе съществено за изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14.

Инвестициите в направление "Околна среда" в курорта вече надвишават 13,5 милиона лева. Известно е, че през лятото започна ударно и

изграждането на инсталации за предварително третиране и компостиране на битови и зелени отпадъци

за общините Велинград и Ракитово по проект за 9,7 млн. лв. Проектът е съфинансиран по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Безспорната полза от инсталациите е не само за района, а и за Пазарджик, тъй като новото регионално депо депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново с площ от 145 504 кв. м приема смет от 9 общини, включително Велинград и Ракитово. Бъдещата компостираща инсталация е с капацитет от 4000 тона годишно след като бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и биоразградими битови отпадъци. Инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци пък е с максимален капацитет 15 000 тона годишно. Тя включва механично сортиране на отпадъците и последващо стабилизиране на пресятата биоразградима фракция в стабилизиращ модул с капацитет 2500 тона на година.

Ангел АНАТОЛИЕВ


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ДАВАМ СТАЯ НАЕМ, 0878 312 415.

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ПРОДАВАМ КОЗИ, ПРЪЧОВЕ И ЯРЕТА, 0887 775 006.
Всички