Регионът

Нов социален проект бе спечелен от Община Панагюрище

  13.04.2021 13:46             
Нов социален проект бе спечелен от Община Панагюрище

Преди часове Община Панагюрище и Министерството на труда и социалната политика подписаха Договор № BG05M9OP001-2.029-0014 за изпълнение на проект, предвиждащ разкриване на нова социална услуга за социално включване - Център за работа с деца на улицата, с капацитет 15 места, който ще подкрепи деца в риск и техните семейства, на територията на община Панагюрище.

Името на проекта е „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“.

Одобреният проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ е на стойност 179 618,82 лева, с период на изпълнение от 01.07.2022 година до 30.06.2023 година.

Проектното предложение е в съответствие с целите на програмата и има принос към настоящата процедура, като окаже подкрепа за допълняемост на проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, чрез изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация.

Чрез създаването на Център за работа с деца на улицата ще се осигури по-голямо разнообразие и качество по отношение на социалните услуги в общността. Ще бъдат подобрени възможностите за защита и социална рехабилитация на деца в риск. Изпълнението на проекта ще разшири и кръга на социалните услуги, което ще допринесе за мисията на Община Панагюрище да изпълнява ролята на двигател за местното развитие на социалните услуги и обединител на усилията в тази посока на всички заинтересовани страни.

Дейностите по проекта ще допринесат за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на деца в риск и техните семейства, като се насърчават равните им възможности и се разширява обемът и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността в община Панагюрище.

Проектните дейности ще отговорят на част от предизвикателствата на политиката в областта на социалното включване - нарастващото търсене на социални услуги в общността, както и на все по-нарастващата необходимост от по-ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги за децата и техните семейства, уверени са от общинската администрация.

(Зн)


Свързани