Други

Противопожарни мерки по време на жътвената кампания

  13.05.2022 15:06             
Противопожарни мерки по време на жътвената кампания

Основният документ регламентиращ спазването на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания е Наредба №8121-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи от 10.12.2014г. Тя е задължителна, както за собственици и ползватели на земеделски земи, така и за лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Гражданите е необходимо да знаят че от настъпване на восъчна зрялост на житните посеви, до окончателното прибиране на реколтата от полето, пушенето и паленето на открит огън се извършва на обезопасени места, отстоящи на 50 м. от посевите и от складиран фураж. Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през посевите от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Забранено е използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънатите масиви и фуражните площадки. Устройването на лагери да става само на строго определени места.

Кметовете, председателите на кооперации и гражданите е необходимо да знаят, че съгласно действащите нормативни актове за опазване на земеделските земи, абсолютно се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища и други растителни отпадъци. Частните стопани е необходимо да спазват изискванията за пожарна безопасност при съхраняване на грубия фураж в частните дворове. Необходимо е да се спазват разстоянията от складирания груб фураж до жилищните сгради и други постройки. Поддържане в техническа изправност на електрическите инсталации на навесите и постройките в които се съхранява груб фураж.

Частните стопани имащи земеделска техника и участващи в прибирането на реколтата е необходимо да знаят че, използваната земеделска техника трябва да съответства на изискванията за безопасност и охрана на труда и пожарна безопасност, като се регистрира и контролира в съответствие с изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Същата да бъде съоръжена с противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители на ауспуховите тръби. Проверяват се акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и попадане на метални предмети върху полюсите. Електрическите вериги е необходимо да са защитени със стандартни предпазители оразмерени за съответните номинални токове. Тръбопроводите от горивната и хидравличната система на земеделската техника да са защитени от механични и топлинни въздействия и да са устойчиви на агресивните въздействия на течностите преминаващи по тях и да нямат течове. Резервоарите за гориво да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво. Ежедневно след приключване на работа трябва да се почистват от наслоен прах и горими отпадъци двигателите на машините, акумулатори, турбокомпресори, колектори на газодимоотводните тръби, гориво и маслопроводи електрическото оборудване и други.

Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи са длъжни да сигнализират съответните държавни органи (служби за пожарна безопасност, кметствата) при нарушаване на правилата за пожарна и безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до техните земи.

Необходимо е да се опазват минерализованите ивици и другите противопожарни прегради, естествени и изкуствени водоизточници, пътища за противопожарната техника и др. При възникване на пожар е необходимо да изпълняват указанията на органите за пожарна безопасност и защита на населението и да им се оказва съдействие.

РС ПБЗН Пазарджик


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

КУПУВАМ НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. 0888 404 140, 034/42-08-96
Всички