Понеделник, 06 Фев 2023
 
Пазарджик

Надя Клисурска, зам.-министър на МТСП: Предвиждаме нови социални услуги в областта

  17.11.2022 08:28             
Надя Клисурска, зам.-министър на МТСП: Предвиждаме нови социални услуги в областта

Сега топката е в общините, които трябва да реализират заложеното по план

Като зам.-министър Надя Клисурска отговаря за политиките за социално включване, социални услуги, подкрепа на децата и семейството, хората с увреждания, равнопоставеност на половете и антидискриминация. Председател на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“. Наблюдава и координира дейността на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за качеството на социалните услуги. Разговаряме със съгражданката ни.

- Г-жо Клисурска, отново сте заместник-министър в МТСП. Ако направете сравнение с 2021-а?

- Кризите се увеличиха и задълбочиха. Сега говорим не само а пост-Ковид кризата, а и за енергийна, финансова, социално-икономическа и хуманитарна. България е изправена пред още по-сериозни предизвикателства във връзка с нестабилната вътрешнополитическа обстановка.

- Какво успяхте да направите?

- Въпреки ограничените възможности за нормативни промени на служебния кабинет, успяхме да изпълним няколко много важни задачи. Във връзка с ангажиментите на България по националния План за възстановяване и устойчивост МТСП подготви проект за промени в Закона за социално подпомагане. Това е най-важната стъпка за премахване на неадекватното покритие на гарантирания минимален доход чрез замяната му с официалната линия на бедност, която, радвам се, че успяхме да увеличим от 413 на 504 лв. Това е безпрецедентен ръст от 91 лв. или 22% и е най-голямото увеличение, правено до момента. Сега над 670 000 хора с трайни увреждания всеки месец ще получават повече пари. Много по-голям брой нуждаещи се - деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще получат подкрепа. Размерът на месечните социални помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно. Това ще премахне негативите на системата, свързани с гарантирания минимален доход. Така ще се изпълни препоръката на ЕК по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

Друг важен  и необходим законопроект, който МС одобри, е за промени в Закона за българския жестов език. Чрез него се прецизираха разпоредбите, свързани с финансовото осигуряване и отчетността на безвъзмездната преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора, като всеки от ще тях има право да ползва до 120 часа годишно. Студентите и докторантите ще имат възможност на допълнителни още 60 часа на семестър. А получената безвъзмездна преводаческа услуга няма да се облага с данък. Сега народните представители са на ход!

- Хората се притесняват от повишените цени на енергоизточниците…

- Удовлетворена съм, че благодарение на екипа на МТСП за тази зима най-много хора и семейства ще получат помощ за отопление в по-голям размер. На над 285 000 лица и семейства вече е изплатена помощ за отопление от 623,55 лв. Размерът на подкрепата е със 100 лв. или с близо 20% повече в сравнение с миналата година. За да обезпечим отоплението, подписахме споразумение с МЗ, което гарантира, че нуждаещите се хора ще получават дърва за огрев от горските стопанства на по-достъпни цени. По наше предложение правителството прие да има и нова помощ за отопление в размер на 400 лева допълнително за още 50 000 лица и семейства. Право на тях ще имат хората, които са подали документи в срок, но са получили отказ поради превишение на дохода с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, или отговарящите на критериите, но неподали документи в определения за това срок – 31 октомври. Те могат да подадат своите документи в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в 14-дневен срок от обнародването на постановлението.

- Отпуснахте помощи и за децата…

- Да , продължихме политиката за подкрепа на семейства с деца. Например за близо 88 500 семейства е отпусната еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в 1-ви или 8-ми клас. Близо 300 000 семейства получават месечна помощ за над 472 000 деца до навършване на 18 години. Около 24 600 деца с трайни увреждания получават месечна помощ. Удължихме програмата, по която около 180 общини предлагат топъл обяд за 74 000 нуждаещи се. Стартира и мярката „Грижа в дома“, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Тя ще осигури грижи в домашна среда за около 32 000 хора с увреждания и възрастни.

- Разкажете ни за проектите на МТСП по Плана за възстановяване и устойчивост.

- По всички проекти сме стартирали дейности вече. Единият от тях предвижда предоставяне на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства на хора с трайни увреждания за създаване на достъпна среда, както и осигуряване на обучение за ползването им. Очакваме да се подобри социалния статус на около 3300 души. Друг проект на МТСП цели модернизация на дългосрочните грижи. Той е с бюджет от 753 млн. лв. С него ще бъде оказана подкрепа за изпълнението на Плана за дългосрочна грижа за реформа в социалните услуги за възрастни хора. По него предстои изграждането на 125 социални услуги за резидентна грижа и 125 съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания, реформиране на 82 социални услуги с капацитет 5600 потребители и реализиране на мерки за енергийна ефективност в 840 социални услуги.

Какви нови услуги в област Пазарджик да очакваме по тази линия? Какво предстои в политиката за достъп на бебета на социално слаби семейства до здравеопазване, повече за новия устройствен правилник на Агенцията за качество на социалните услуги - четете в книжния ни брой.

Пенка МИХАЙЛОВА

 


Свързани