Понеделник, 06 Фев 2023
 
Регионът

Подготвят план-сметката за такса битови отпадъци за 2023-а

  28.11.2022 08:20             
Подготвят план-сметката за такса битови отпадъци за 2023-а

ПАНАГЮРИЩЕ. На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ, Община Панагюрище уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2023 г. на територията на Община Панагюрище.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: [email protected] или в Центъра за административно обслужване на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище или на сайта на Община Панагюрище.

(Зн)

 


Свързани