Регионът

До 17 май се удължава срокът за избор на съдебни заседатели за Районен съд –Велинград

  14.05.2024 16:41             
До 17 май се удължава срокът за избор на съдебни заседатели за Районен съд –Велинград

Удължава се срокът за участие в процедурата за избор на съдебни заседатели за районен съд –велинград, до 17 май /петък/ 2024г.

І. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

Кандидатът:

1. Да е дееспособен български гражданин на възраст от  21 до 68 години;

2. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3.  Да има завършено най-малко средно образование;

4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. Да не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен съд – Велинград:

1. Заявление за участие в процедурата по избор на съдебни.  Кандидатът следва да посочи ЕГН, адрес по местоживеене, образователен ценз, професия и телефон;

2. Към заявлението се прилагат:

– подробна автобиография;

– копие от диплома за завършено образование

– нотариално заверено;

 – медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие /по образец/

– декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/

Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 часа, в Деловодството на Общински съвет – Велинград, стая 7, ет. 1, в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35.

e-mail  за информация: [email protected]

Краен срок за предаване на документи: до 16:00 часа на 17 май  /петък/  2024 година.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

1. Общинският съвет определя комисия (Решение №16- 30.11.2023г., Протокол №2) , която да провери документите и да проведе изслушване на всеки от кандидатите.

2. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г., се публикуват на интернет-страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. Комисията, провела изслушването, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет.

5. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички